22 มิถุนายน 2566

ประกาศเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566

Posted By: admin
Posted By: admin
ประกาศเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566
มีการเรียนการสอนปกติ แต่เป็นการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์
เนื่องจากมหาวิทยาลัยใช้สถานที่เป็นสนามสอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
—————————–
โปรดวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลา เนื่องจากบริเวณสี่แยกบ้านแขกมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า