22 มิถุนายน 2566

การส่งหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษา (รูปแบบเอกสาร) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

Posted By: admin
Posted By: admin

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดรูปแบบการเตรียมเอกสาร

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส่งหลักฐานการรายงานตัว (รูปแบบเอกสาร) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา
.
ส่งเอกสารที่ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1
วันที่ 3 – 17 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.
**ยกเว้นวันหยุดราชการ