27 กรกฎาคม 2566

ขยายเวลาลงทะเบียนเรียนล่าช้า 1/2566

Posted By: admin
Posted By: admin

จากเดิมวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ขยายเป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2566

เนื่องจากมีมติ ครม. เห็นชอบให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการพิเศษ