สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

📡 สำนักเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (Low Emission Support Scheme: LESS) เป็นปีที่ 2
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก “กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน” ♻️🌏🌿
โดยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 4.2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (11 ตุลาคม 2565 – 6 มิถุนายน 2566) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566