30 สิงหาคม 2566

รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

Posted By: admin
Posted By: admin
บัณฑิตที่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ให้ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1

โปรดเตรียมบัตรประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และจดลำดับของตนเองเพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

กรณีที่บัณฑิตไม่สะดวกมารับเอกสารด้วยตนเอง ให้ทำเรื่องมอบอำนาจให้ผู้มารับแทน โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
  1. ใบมอบฉันทะ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับเอกสารแทน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กันยายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 หากเกินวันที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับการขอรับเอกสารชุดละ 500.- บาท

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตคลิกที่นี่