1 กันยายน 2566

การบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว: การบริหารจัดการขยะ

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว: การบริหารจัดการขยะตามเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียวของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ดังนี้
– ความรู้ ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
– การประเมินสำนักงานสีเขียว ซึ่งเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวจะใกล้เคียงและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
– แนวทางในการจัดการขยะ โดยยึดหลัก 3Rs คือ
1. Reduce การลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
2. Reuse การใช้ซ้ำ การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า
3. Recycle การรวบรวมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ รวบรวมซองกาแฟแล้วมาประดิษฐ์เป็นกระเป๋า
– การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการขยะของโครงการ Chula zero waste ซึ่งเป็นโครงการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ได้แนะนำองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดการด้านขยะ เช่น บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำด้านการจัดการขยะเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยการคัดแยกและกำจัดขยะที่ไม่เป็นอันตราย มาผ่านกระบวนการจนได้เป็นเชื้อเพลิง โครงการ “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” เป็นโครงการของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดเก็บและคัดแยกขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย นำไปจัดการอย่างถูกวิธี การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ทำให้สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่า การคัดแยก และการจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดการสร้างผลกระทบที่จะเกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ อาคาร 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566