4 กันยายน 2566

รายชื่อบัณฑิต ป.วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

Posted By: admin
Posted By: admin

บัณฑิต ป.วิชาชีพครู ที่มีรายชื่อตามประกาศ

 
ให้มาดำเนินการขอรับใบประกาศ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1
โปรดเตรียมบัตรประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับเอกสาร
 

ตรวจสอบรายชื่อ

https://link.bsru.ac.th/pnb