15 กันยายน 2566

เทคนิคการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในดวงใจ

Posted By: admin
Posted By: admin

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในดวงใจ โดยมี ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีอาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และ ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี เป็นวิทยากร

ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566