29 กันยายน 2566

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสอบสัมภาษณ์ สำหรับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)
—-
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสอบสัมภาษณ์ สำหรับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (TCAS67) ที่จะดำเนินการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยมี รศ.สายัน พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมอบนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) ซึ่งมีการประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ทั้งนี้ในการประชุมมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
– รายงานสถิติการรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567
– ขั้นตอนการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในการสอบสัมภาษณ์มีรูปแบบ ดังนี้
1. สอบสัมภาษณ์แบบ Face-to-Face ผู้สมัครต้องมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
2. สอบสัมภาษณ์ประเภท Video Call โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่สาขาวิชากำหนด
3. สอบสัมภาษณ์ผ่าน ช่องทาง Voice Call
– การใช้งานระบบรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสำหรับกรรมการสอบคัดเลือกและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานสอบสัมภาษณ์