30 ตุลาคม 2566

งดรับ งดให้ NO GIFT Policy

Posted By: admin
Posted By: admin

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ของ มบส. ในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล