19 ธันวาคม 2566

สำนักงานสีเขียว : BSRU Go Green ครั้งที่ 1

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานสีเขียว
ในโครงการสำนักงานสีเขียว : BSRU Go Green ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
——–
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานสีเขียว ในโครงการสำนักงานสีเขียว : BSRU Go Green ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ในพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และรางวัลประเภทต่าง ๆ โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
——–
เพื่อตอกย้ำให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นศูนย์กลางสารสนเทศด้านวิชาการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองต่อผู้รับบริการ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักในด้านการลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งไปสู่ SMART University และ Green University อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
——–
ภาพ/ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Website: https://aar.bsru.ac.th/
โทรศัพท์: 0-24737000 ต่อ 1710 – 1719