19 ธันวาคม 2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เป็นปีที่ 2

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เป็นปีที่ 2
——–
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้แทนเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) “กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน” โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ในพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และรางวัลประเภทต่าง ๆ โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 โดยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 4.2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (11 ตุลาคม 2565 – 6 มิถุนายน 2566) 
——–
เพื่อมุ่งมั่นให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นสำนักงานสีเขียวตอบโจทย์การเป็น Green Office อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และสนับสนุนมหาวิทยาลัยก้าวสู่ Green University และการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
——–
โดยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 4.2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (11 ตุลาคม 2565 – 6 มิถุนายน 2566) 
——–
ภาพ/ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Website: https://aar.bsru.ac.th/
โทรศัพท์: 0-24737000 ต่อ 1710 – 1719