25 ธันวาคม 2566

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Posted By: admin
Posted By: admin
อ.จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ ให้การต้อนรับ ผศ. ดร.รัฐพล พรหมสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน และคณะ จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และอื่น ๆ เช่น โครงสร้างการบริหารงานของสำนัก การส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ การรับรายงานตัว การส่งหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษา เป็นต้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 2