26 ธันวาคม 2566

แจ้งเวลาเปิดทำการวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566

Posted By: admin
Posted By: admin
ประกาศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปิดให้บริการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

เนื่องจากให้บุคลากรที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านอย่างไม่เร่งรีบและเกิดความปลอดภัย