23 มกราคม 2567

มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ

Posted By: admin
Posted By: admin
ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย อ.จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ ผศ. ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี และ ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อำนวยการ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา