25 มกราคม 2567

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสอบสัมภาษณ์ สำหรับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 3 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67) ที่จะดำเนินการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 โดย ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสอบสัมภาษณ์
มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ รายงานสถิติการรับนักศึกษาใหม่ ขั้นตอนการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในการสอบสัมภาษณ์มีรูปแบบ ดังนี้ 1. สอบสัมภาษณ์แบบ Face-to-Face ผู้สมัครต้องมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย 2. สอบสัมภาษณ์ประเภท Video Call โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่สาขาวิชากำหนด และ 3. สอบสัมภาษณ์ผ่าน ช่องทาง Voice Call การใช้งานระบบรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสำหรับกรรมการสอบคัดเลือกและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานสอบสัมภาษณ์
เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา