25 มกราคม 2567

ประชุมบุคลากรประจำสำนัก ครั้งที่ 2/2567

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมบุคลากรประจำสำนัก ครั้งที่ 2/2567 โดย อ.จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุม
มีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1.แนะนำรองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านวิชาการ
2.ขอแสดงความยินดีกับคุณอกนิษฐ์ เจียรอนุกูล ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักฯ
3.แจ้งกิจกรรมของสำนัก
4.การบริหารจัดการสิทธิ์ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS67 รอบ 1 (Portfolio) และ
5.การเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรม Holistic Health Care การดูแลสุขภาพองค์รวมเพื่อความสุขและความสำเร็จ
เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting