29 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรม Holistic Health Care การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อความสุขและความสำเร็จ

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร เพื่อการมีสุขภาพดีแบบองค์รวมและการเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร กิจกรรม Holistic Health Care การดูแลลสุขภาพองค์รวมเพื่อความสุขและความสำเร็จ โดยมี ผศ. ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก คุณชลัยกร วราสิทธินนท์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดูแลสุขภาพ เป็นวิทยากร .ให้ความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงการดูแลสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
.
ซึ่งเริ่มตั้งแต่การเลือกบริโภคอาหารที่ดี หลีกเลี่ยงอาหารที่ผลเสียต่อสุขภาพ อาทิ การลดของหวาน อาหารแปรรูป บริโภคในปริมาณที่พอดีไม่มากจนเกินไป
การออกกำลังกายเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจผ่อนคลาย ซึ่งควรออกกำลังการในรูปแบบ Cardio (คาร์ดิโอ) Weight Training (ยกน้ำหนัก) Stretching (ยืดกล้ามเนื้อ) ให้ผสมผสานกันทั้ง 3 รูปแบบ
การพักผ่อนและการนอน ซึ่งการนอนในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะทำให้อวัยวะต่าง ๆ ได้พักและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้สุขภาพดีจิตใจแจ่มใส เมื่อมีสุขภาพและจิตใจที่ดีแล้วจะทำให้เกิดการทำงานที่ดีและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จต่อไป เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 15
———————————
รูปภาพกิจกรรม ดาวน์โหลดได้ที่ https://link.bsru.ac.th/uhi
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน