7 เมษายน 2567

ปิดให้บริการ

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งเวลาเปิดปิดทำการช่วงปิดภาคเรียน ดังนี้
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
เปิดให้บริการเฉพาะวันเวลาราชการ
ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.