2 พฤษภาคม 2567

ปิดให้บริการ

Posted By: admin
Posted By: admin
ประชาสัมพันธ์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เรื่อง รายวิชาที่จะเปิดสอนใน ภาคเรียนฤดูร้อน/2566 เป็นภาคเรียนสุดท้าย

  • รายวิชา 9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • รายวิชา 9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

    นักศึกษาที่ยังเรียนไม่ผ่านรายวิชาดังกล่าว ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน/2566 นี้เท่านี้

    หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายวิชา ให้ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    หรือ
    สแกน QR Code เพื่อสอบถามอาจารย์ประจำวิชา