23 พฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากสาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted By: admin
Posted By: admin

ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจลงทะเบียนเรียนรายวิชาเกี่ยวกับสมุนไพรเป็นวิชาเลือกเสรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มีรายวิชาดังนี้


🌿 รายวิชา เครื่องหอมจากสมุนไพร รหัสวิชา SC25317 หน่วยกิต 3(2-2-5)
– หมู่เรียน D1 วันอังคาร เวลา 13.00 – 17.00 น.
– หมู่เรียน D2 วันพุธ เวลา 08.00 – 12.00 น.


🌿 รายวิชา สมุนไพรกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รหัสวิชา SC25321 หน่วยกิต 3(3-0-6)
– หมู่เรียน D1 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.
– หมู่เรียน D2 วันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.


🌿 รายวิชา ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากสมุนไพรและกัญชา รหัสวิชา SC25319 หน่วยกิต 3(2-2-5)
– หมู่เรียน D1 วันพุธ เวลา 08.00 – 12.00 น.
– หมู่เรียน D2 วันพุธ เวลา 13.00 – 17.00 น.