23 พฤษภาคม 2567

โครงการส่งเสริมปันสุข มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ปีที่ 2

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนที่เปิดรับบริจาคจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากโครงการส่งเสริมปันสุข เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมให้น้องผู้ด้อยโอกาส ให้แก่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ปีที่ 2 โดย รศ. ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นตัวแทนมอบ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 1 เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
.
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติตามที่ตนได้มีการประกาศเป็นนโยบาย ซึ่งได้ริเริ่มและขับเคลื่อนงานตั้งแต่ปี 2565 ตามกรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ใน
เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน (No Poverty)
เป้าหมายที่ 10 : ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Reduces Inequalities)
เป้าหมายที่ 12 : แผนการบริโภคและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production)
เป้าหมายที่ 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)
.
สำหรับสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนที่ได้จากการรับบริจาค จะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นต่อไป
ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อทำให้สังคมของเราไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
.
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน