28 พฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted By: admin
Posted By: admin

ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจลงทะเบียนเรียนรายวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นวิชาเลือกเสรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มีรายละเอียดดังนี้

🏝 รายวิชา การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รหัสวิชา SC19036
วันจันทร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องเรียน : 432 (อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 2)
อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์
 
ในภาวะทะเลเดือด 🔥🌊 มาหาทางดูแลทะเลร่วมกัน