28 พฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted By: admin
Posted By: admin
ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567
จากสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
🏦 รายวิชา พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
รหัสวิชา 2101101
วันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
 
🏨 รายวิชา การบริหารงานห้องสมุด
รหัสวิชา 2101403
วันอังคาร เวลา 14.00 – 17.00 น.
 
🌅 รายวิชา สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รหัสวิชา 2101209
วันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.