28 พฤษภาคม 2567

โครงการอบรมภาษาจีนให้แก่บุคลากรของสำนัก

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาไทยและนานาชาติ : กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ (กิจกรรมต่อเนื่อง) ภาษาจีน ให้แก่บุคลากรของสำนัก โดยได้รับเกียรติจากนางสาวณัฐชยา ปุกแก้วศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนกลาง ในการถามและบอกเส้นทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ บทสนทนาในร้านอาหาร สั่งอาหาร รสชาติอาหาร โครงการอบรมนี้ทำให้บุคลากรมีทักษะด้านภาษาและสามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการยิ่งขึ้น เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1
.
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน