29 พฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 รายวิชา : การแสดงพื้นบ้าน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Posted By: admin
Posted By: admin
ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567
🎭 รายวิชา : การแสดงพื้นบ้าน
รหัสวิชา : HU21106
วันอังคาร เวลา 13.00 – 17.00 น.
จำนวนที่นั่ง : 30 คน