2 มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 รายวิชา : จิตวิทยาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

Posted By: admin
Posted By: admin
ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
รายวิชา : จิตวิทยาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
รหัสวิชา : 1196207
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.
ผู้สอน : อาจารย์บุษบากร สุวรรณเกษา