2 มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 รายวิชา : จิตวิทยาการติดต่อสื่อสาร

Posted By: admin
Posted By: admin
ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากคณะครุศาสตร์
 
👩‍🏫 รายวิชา : จิตวิทยาการติดต่อสื่อสาร
รหัสวิชา : 1196108
วัน : พุธ
เวลา : 13.00 – 16.00 น.
หมู่เรียน : D1
ผู้สอน : อาจารย์ฉัฐจุฑา นกจันทร์
คุณสมบัติ : นักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
รายละเอียดของวิชา : เรียนรู้การใช้ศิลปะการติดต่อสื่อสารและเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการทางจิตวิทยา “พูดอย่างไรให้น่าฟัง.. โน้มน้าวใจอย่างไรให้ผู้อื่นคล้อยตาม”