5 มิถุนายน 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อการก้าวไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ “Service Mind”

Posted By: admin
Posted By: admin

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อการก้าวไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ “Service Mind” ณ อาคาร 7 ชั้น 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จอมพล จีบภิญโญ ผู้ฝึกสอนจิตวิทยาด้านกระบวนการทางความคิด การคิด การสื่อสาร และความเป็นผู้นำ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับทัศนคติของผู้ให้บริการ และการอยู่ร่วมกับบุคคลที่แสดงพฤติกรรมเชิงลบ (Toxic Person)

โดยการยกกรอบแนวความคิดของกลุ่มคน 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 อยู่ในกล่อง เป็นประเภทที่คิดถึงแต่ตัวเอง ทุกอย่างที่รับเข้ามาในชีวิตล้วนแล้วแต่ต้องสร้างผลประโยชน์ให้ตัวเราเท่านั้น เปรียบคนประเภทนี้เป็นสีแดง ที่มองคนอื่นเป็นอุปสรรค(ต้องทำลาย) เป็นพาหนะ(ใช้เป็นเครื่องมือ) หรือเป็นอากาศ(ไร้ความหมาย)

ประเภทที่ 2 อยู่นอกกล่อง เป็นประเภทที่คิดถึงตัวเราและส่วนร่วม โดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน เปรียบคนประเภทนี้เป็นสีน้ำเงิน ที่มองคนอื่นเป็นคนเหมือนกัน มีคุณค่า และรักษาเกียรติ โดยแบ่งออกเป็นสาย Soft และสาย Hard

              สาย Soft                   |      สาย Hard

              เท่าที่ไหว                    |      เกินกำลัง

              รักษา (Maintain)          |      เพิ่มพูน (Enhance)

              ยุติธรรม / ตามกติกา      |      อุปถัมภ์ / อภิสิทธิ์

              ส่วนตัว  >=  ส่วนรวม      |     ส่วนรวม  >=   ส่วนตัว

หลังจากได้รับการพัฒนาทักษะในด้านทัศนคติที่มีต่อการให้บริการแล้ว สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการพึงพอใจในการให้บริการ รวมถึงการเป็นมาตรฐานของสำนักในการให้บริการอีกด้วย

ส่งท้ายนี้

“จงให้บริการผู้อื่น ในแบบที่เราต้องการได้รับบริการจากผู้อื่นเช่นกัน”