5 มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 รายวิชา : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Posted By: admin
Posted By: admin
ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
♻️ รายวิชา : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา : SC19131
วัน : อังคาร
เวลา : 13.00 – 17.00 น.
ผู้สอน : ผศ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา
ห้องเรียน : อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432