6 มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 รายวิชา : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ

Posted By: admin
Posted By: admin
ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 
รหัสวิชา : 2101308
ชื่อวิชา : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ
วันจันทร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.
ห้อง 17075 อาคาร 17 ชั้น 7
ผู้สอน : ผศ.อภิญญา  หนูมี