10 มิถุนายน 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ (โครงการต่อเนื่อง) : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ” (ภาษาอังกฤษ)

Posted By: admin
Posted By: admin

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ (โครงการต่อเนื่อง) : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ” (ภาษาอังกฤษ)    ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มนัสวี พัวตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง ร่วมกับอาจารย์อารยา แสงมหาชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งมีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ซึ่งประกอบไปด้วย 169 เป้าหมายย่อย (SDG Targets) โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่

1) การพัฒนาคน (People) ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 ถึง เป้าหมายที่ 5

2) สิ่งแวดล้อม (Planet) ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 ถึง เป้าหมายที่ 11

3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 เป้าหมายที่ 12 ถึง เป้าหมายที่ 15

4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16

5) ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17

จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสานสัมพันธ์โดยการฝึกไหวพริบผสมผสานจิตนาการ และทดสอบความรอบรู้ด้วยการแสดงเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามโจทย์ที่กำหนด การสื่อสารจากคนข้างหลังสุดไปถึงคนข้างหน้าสุดด้วยการแสดงท่าทาง การบอกคำภาษาอังกฤษแบบสั้นและแบบยาว มีการทดสอบสติสติสัมปชัญญะและการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีการทดสอบความว่องไว การรู้จักสังเกต และความแข็งแกร่งทางจิตใจในเกมผึ้งน้อย รวมถึงการทำ BSRU-TEP ในหมวดของการ Listening อีกด้วย

การพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในโครงการนี้ทำให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สามารถนำแนวคิดของแต่ละกลุ่มมาประกอบกันเพื่อให้สำนักๆ มุ่งไปสู่การให้บริการและการดำเนินงานอย่างยั่งยืนได้ อีกทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยให้บุคลากรมีความกล้าแสดงออกและกล้าพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของบุคลากรในสำนักอีกด้วย

ส่งท้ายนี้

“ไม่ต้องกลัวว่าเราจะพูดภาษาอังกฤษผิดหรือสำเนียงไม่ชัด เชื่อมั่นในตัวเองและพูดออกมา เดี๋ยวความถูกต้องกับสำเนียงจะตามมาเอง”