11 มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 รายวิชา : การบริหารงานห้องสมุด

Posted By: admin
Posted By: admin
ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 
รายวิชา : การบริหารงานห้องสมุด
รหัสวิชา : 2101107
วัน : อังคาร
เวลา : 14.00 – 17.00 น.
ผู้สอน : ผศ.ดร.วรุณรัตน์ คนซื่อ
ห้อง : 17075 อาคาร 17 ชั้น 7