11 มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 รายวิชา : การอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมนันทนาการ

Posted By: admin
Posted By: admin
ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากสาขาวิชาพลศึกษา
 
รายวิชา : การอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมนันทนาการ
รหัสวิชา : 1121111
วันเวลา :
              หมู่เรียน D1 วันอังคาร  เวลา 08.00 – 12.00 น.
              หมู่เรียน D2 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 17.00 น.
ผู้สอน : อ.ดร.วิเชียร ทุวิลา