18 มิถุนายน 2567

การบริหารจัดการขยะ

Posted By: admin
Posted By: admin

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทำการนำส่งกระดาษที่ใช้แล้ว 2 หน้า เอกสารสำหรับทำลาย และกล่องกระดาษ จัดส่งที่บริษัทโรงงานกระดาษอาคเนย์ จำกัด ถนนสวนหลวงร่วมใจ สมุทรสาคร โดยเอกสารที่นำไปทำลายนั้น มีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 585 กิโลกรัม