20 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67)

Posted By: admin
Posted By: admin
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) โดยมีรูปแบบการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. การสอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ (Voice Call)
2. การสอบสัมภาษณ์แบบ Video Call โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่สาขาวิชากำหนด และ
3. การสอบสัมภาษณ์แบบ Face-to-Face ผู้สมัครต้องมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน