24 มิถุนายน 2567

โครงการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาไทยและนานาชาติ : กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างสมรรถนะและความก้าวหน้า ในสายอาชีพผ่านกระบวนการวิจัย R2R

Posted By: admin
Posted By: admin

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาไทยและนานาชาติ : กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างสมรรถนะและความก้าวหน้า ในสายอาชีพผ่านกระบวนการวิจัย R2R

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาไทยและนานาชาติ : กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างสมรรถนะและความก้าวหน้า ในสายอาชีพผ่านกระบวนการวิจัย R2R ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคาร 7 ชั้น 8 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร โตสติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)

โดยการวิเคราะห์ปัญหาที่พบจากงานประจำ หาจุดบกพร่อง ปัญหา หรือมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงในกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การทำงานที่ดีกว่าเดิม เช่น การลดระยะเวลาในการทำงาน การเพิ่มอัตราความสำเร็จของงาน การพัฒนาเพื่อช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น จากนั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เกิดจากอะไร ควบคุมได้หรือไม่ ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาคืออะไร แล้วผลกระทบนั้นเกิดขึ้นในด้านบวกหรือด้านลบหรือทั้งสองด้าน จะมีแนวทางแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดจากการวิเคราะห์แล้ว ให้นำมาตกผลึกเป็นหัวข้องานวิจัย และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน