5 กรกฎาคม 2567

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนัก ครั้งที่ 5/2567

Posted By: admin
Posted By: admin

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนัก ครั้งที่ 5/2567 โดยจัดประชุมที่ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 5 มีผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม บุคลากรที่เหลือเข้าประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้

  1. การจัดทำปริญญาบัตร
  2. การเตรียมปิดตรวจ จากหน่วยตรวจสอบภายใน