สมัครเรียน

การสมัครเข้าศึกษา

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถติดตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  1. เว็บไซต์ BSRU Admission 
  2. Facebook งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3. สอบถามทาง Line Official Account ได้ที่ @xhf8081f
  4. สอบถามทางโทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998