งานอนามัยสำนักกิจการนักศึกษานำบุคลากรและตัวแทนนักศึกษาชมรมสุริยะอาสาพยาบาล เข้าร่วมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค (อสคร.) รุ่นที่ 25/2565

งานอนามัยสำนักกิจการนักศึกษานำบุคลากรและตัวแทนนักศึกษาช […]

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ขั้นต้น”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงป […]

มบส. ร่วมกับ NEEM MALL จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ธีม NEEM MALL SCHOOL TOUR “MATCH YOUR LIKE”

มบส. ร่วมกับ NEEM MALL จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒน […]

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงแผนนโยบายของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานธุรการ งานสารบรรณของบุคลากร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิ […]