กพ

กพ

ลำดับ

รหัส

คณะ

ประกาศนียบัตร

สาขาวิชาเอก

ชนิดหลักสูตร

เลขที่หนังสือเข้าส่วนราชการ

เลขที่รับรอง

เลขที่หนังสือเวียน

1

17012

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ใหม่ พ.ศ. 2548

ศธ 0506(2)/4703 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2549

นร 1004.3/156 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

2

17030

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ใหม่ พ.ศ. 2548

ศธ 0506(2)/4703 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2549

นร 1004.3/156 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

3

17032

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ใหม่ พ.ศ. 2548

ศธ 0506(2)/5887 ลงวันที่ 21 เมษายน 2549

นร 1004.3/186 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

4

17546

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

ใหม่ พ.ศ. 2548

ศธ 0506(2)/6376 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551

นร 1004.3/203 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

5

17608

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2550

ศธ 0506(2)/6376 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551

นร 1004.3/203 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

6

18014

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

ใหม่ พ.ศ. 2549

ศธ 0506(2)/3562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551

นร 1004.3/203 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

7

18145

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีสากล

ปรับปรุง พ.ศ. 2549

ศธ 0506(2)/3564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551

นร 1004.3/192 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

8

18148

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ปรับปรุง พ.ศ. 2549

ศธ 0506(2)/3564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551

นร 1004.3/192 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

9

18150

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

ปรับปรุง พ.ศ. 2549

ศธ 0506(2)/3564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551

นร 1004.3/192 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

10

18154

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ปรับปรุง พ.ศ. 2549

ศธ 0506(2)/3564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551

นร 1004.3/192 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

11

18156

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ออกแบบประยุกต์ศิลป์

ปรับปรุง พ.ศ. 2549

ศธ 0506(2)/3564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551

นร 1004.3/192 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

12

18158

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีไทย

ปรับปรุง พ.ศ. 2549

ศธ 0506(2)/3564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551

นร 1004.3/192 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

13

18164

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ออกแบบนิเทศศิลป์

ปรับปรุง พ.ศ. 2549

ศธ 0506(2)/3564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551

นร 1004.3/192 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

14

18167

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ปรับปรุง พ.ศ. 2549

ศธ 0506(2)/3564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551

นร 1004.3/192 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

15

18180

คณะครุศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ปรับปรุง พ.ศ. 2549

ศธ 0506(2)/3562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551

นร 1004.3/203 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

16

23680

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

17

23682

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยี

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

18

23683

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

19

23687

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

20

23690

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

21

23692

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยและประเมินผลการศึกษา

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

22

23695

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

23

23697

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

24

23698

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

25

23703

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

26

23705

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

27

23706

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

28

23715

คณะครุศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

29

23718

คณะครุศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

30

23720

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

การประถมศึกษา

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

31

23721

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

32

23724

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

คอมพิวเตอร์ศึกษา

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

33

23730

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

จิตวิทยาและการแนะแนว

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

34

23732

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

การบริหารการศึกษา

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

35

23733

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พ.ศ. -

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

36

23737

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

สุขศึกษา

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

37

23740

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

38

23741

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

การบัญชี

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

39

23743

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

การตลาด

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

40

23744

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

41

23747

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

42

23750

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

43

23751

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

44

23752

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ศึกษา

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

45

23763

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาและการแนะแนว

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

46

23766

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

47

23767

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

48

23770

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

49

23771

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

50

23776

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

51

23778

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

52

23781

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

53

23783

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

54

23788

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

55

23790

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

56

23791

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

57

23794

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

58

23799

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

59

23802

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

60

23809

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

61

23811

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์และการละคร

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

62

23812

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

63

23814

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

64

23822

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปุ่น

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

65

23825

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

66

23827

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

67

23828

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

68

23831

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

69

23833

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

70

23835

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

71

23842

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

72

23845

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

73

23848

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

พ.ศ. -

74

23851

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

75

23852

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

76

23853

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

77

23856

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

78

23858

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

ภาษาไทย

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

79

23863

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

ภาษาอังกฤษ

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

80

23866

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

คณิตศาสตร์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

81

23869

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

วิทยาศาสตร์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

82

23876

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

สังคมศึกษา

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

83

23878

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

ศิลปกรรม

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

84

23883

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

การศึกษาปฐมวัย

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

85

23884

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

การศึกษาพิเศษ

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

86

23887

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ก่อสร้าง

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

87

23889

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

88

23893

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการอาหาร

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

89

23896

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สุขศึกษา

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

90

23898

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

อิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

91

23901

คณะวิทยาการจัดการ

อนุปริญญาการบริหารธุรกิจ

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

92

24685

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ใหม่ พ.ศ. 2548

ศธ 0506(2)/5887 ลงวันที่ 21 เมษายน 2549

นร 1004.3/186 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

93

24885

ไม่ระบุคณะ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

ใหม่ พ.ศ. 2548

94

24896

ไม่ระบุคณะ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ใหม่ พ.ศ. 2549

95

24909

ไม่ระบุคณะ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพ)

ใหม่ พ.ศ. 2548

96

25493

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุง พ.ศ. 2548

ศธ 0506(2)/16197 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2549

นร 1004.3/462 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2554

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

97

29019

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอุตสาหกรรม

ใหม่ พ.ศ. 2548

ศธ 0506(2)/8623 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550

นร 1004.3/174 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

98

29020

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ใหม่ พ.ศ. 2548

ศธ 0506(2)/8623 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550

นร 1004.3/174 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

99

29339

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ใหม่ พ.ศ. 2548

ศธ 0506(2)/12826 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

100

33627

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/15120 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2551

นร 1004.3/125 ลงวันที่ 22 เมษายน 2553

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

101

34501

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการจัดการ

ใหม่ พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/6205 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

นร 1004.3/308 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

102

34643

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ปรับปรุง พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/12658 ลงวันที่ 24 กันยายน 2552

นร 1004.3/209 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

103

34823

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหการ

ใหม่ พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/10975 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

104

34826

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ

ใหม่ พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/10975 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

105

34828

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเป็นผู้ประกอบการ

ใหม่ พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/10975 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

106

34831

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ใหม่ พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/10975 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

107

34836

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

ใหม่ พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/11989 ลงวันที่ 10 กันยายน 2552

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

108

34839

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อิสลามศึกษา

ใหม่ พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/11989 ลงวันที่ 10 กันยายน 2552

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

109

34841

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

ใหม่ พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/11989 ลงวันที่ 10 กันยายน 2552

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

110

34846

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

คอมพิวเตอร์ศึกษา

ใหม่ พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/11989 ลงวันที่ 10 กันยายน 2552

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

111

34934

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ปรับปรุง พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/10975 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

112

34935

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปรับปรุง พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/10975 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

113

34937

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปรับปรุง พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/10975 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

114

34974

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ปรับปรุง พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/11989 ลงวันที่ 10 กันยายน 2552

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

115

35110

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปรับปรุง พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/11989 ลงวันที่ 10 กันยายน 2552

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

116

35111

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ปรับปรุง พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/11989 ลงวันที่ 10 กันยายน 2552

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

117

35134

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ปรับปรุง พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/9491 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

118

35135

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

ปรับปรุง พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/9491 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

119

35138

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ปรับปรุง พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/9491 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

120

35197

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/8262 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552

นร 1004.3/231 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

121

35199

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/8262 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552

นร 1004.3/231 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

122

35201

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/8262 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552

นร 1004.3/231 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

123

35204

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

การศึกษาปฐมวัย

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/8262 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552

นร 1004.3/231 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

124

35394

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ใหม่ พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/16182 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552

นร 1004.3/228 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

125

35414

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม

ปรับปรุง พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/3391 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553

นร 1004.3/437 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

126

35540

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรมศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/7240 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552

นร 1004.3/575 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

127

35546

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/7240 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552

นร 1004.3/575 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

128

35549

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/7240 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552

นร 1004.3/575 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

129

35552

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/7240 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552

นร 1004.3/575 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

130

35555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/7240 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552

นร 1004.3/575 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

131

35560

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/7240 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552

นร 1004.3/575 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

132

35564

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/7240 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552

นร 1004.3/575 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

133

35610

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/4537 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552

นร 1004.3/207 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

134

35692

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/4537 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552

นร 1004.3/207 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

135

35693

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/2458 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

นร 1004.3/205 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

136

35697

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์และการแสดง

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/2458 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

นร 1004.3/205 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

137

35939

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/1407 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

นร 1004.3/205 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

138

35942

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/1407 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

นร 1004.3/205 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

139

36078

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ดนตรี

ใหม่ พ.ศ. 2549

ศธ 0506(2)/17581 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

นร 1004.3/230 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

140

36210

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ใหม่ พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/14322 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551

นร 1004.3/205 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

141

36365

คณะครุศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

ใหม่ พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/1256 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553

นร 1004.3/429 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

142

36521

คณะครุศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/17581 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

นร 1004.3/230 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

143

36529

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหม่ พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/16147 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551

นร 1004.3/202 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

144

36625

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/14322 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551

นร 1004.3/202 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

145

36691

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์ประยุกต์

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/16147 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551

นร 1004.3/202 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

146

36740

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสื่อสารวิทยาศาสตร์

ใหม่ พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/14318 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551

นร 1004.3/250 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

147

37465

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาสุขภาพชุมชน

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/9559 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

148

37507

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

พ.ศ. -

นร 1004.3/204 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

149

37725

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/11572 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551

นร 1004.3/189 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

150

37727

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/11572 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551

นร 1004.3/189 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

151

37729

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/11572 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551

นร 1004.3/189 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

152

37731

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/11572 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551

นร 1004.3/189 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

153

37733

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติประยุกต์

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/11572 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551

นร 1004.3/189 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

154

37734

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/11572 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551

นร 1004.3/189 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

155

37775

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/10219 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551

นร 1004.3/180 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

156

37776

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/10219 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551

นร 1004.3/180 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

157

37807

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

ใหม่ พ.ศ. 2550

ศธ 0506(2)/8508 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2551

นร 1004.3/211 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

158

38022

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/7850 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2551

นร 1004.3/212 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

159

38101

คณะครุศาสตร์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

ใหม่ พ.ศ. 2550

ศธ 0506(2)/6376 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551

นร 1004.3/217 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

160

38186

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ปรับปรุง พ.ศ. 2550

ศธ 0506(2)/4314 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553

นร 1004.3/240 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

161

38212

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

การบัญชี

ปรับปรุง พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/4314 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553

นร 1004.3/240 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

162

38691

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

ใหม่ พ.ศ. 2548

ศธ 0506(2)/1004 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550

นร 1004.3/356 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

163

38695

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ใหม่ พ.ศ. 2548

ศธ 0506(2)/1004 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550

นร 1004.3/356 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

164

38697

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การส่งเสริมสุขภาพ)

ใหม่ พ.ศ. 2548

ศธ 0506(2)/1004 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550

นร 1004.3/356 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

165

39587

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

ปรับปรุง พ.ศ. 2553

ศธ 0506(2)/7535 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553

นร 1004.3/531 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

166

39732

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจอิสลามศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2553

ศธ 0506(2)/11810 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553

นร 1004.3/188 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

167

40029

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

การแพทย์แผนไทย

ใหม่ พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/6761 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554

นร 1004.3/491 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2554

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

168

40139

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

ใหม่ พ.ศ. 2551

ศธ 0506(2)/14976 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

นร 1004.3/529 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

169

41086

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ปรับปรุง พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/16871 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552

นร 1004.3/188 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

170

41087

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2552

ศธ 0506(2)/16871 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552

นร 1004.3/188 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

171

50754

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ปรับปรุง พ.ศ. 2553

ศธ 0506(2)/12343 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553

นร 1004.3/188 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

172

50755

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปรับปรุง พ.ศ. 2553

ศธ 0506(2)/12343 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553

นร 1004.3/188 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

173

51484

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/8161 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

นร 1004.3/430 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

174

51487

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการสารสนเทศ

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/8161 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

นร 1004.3/430 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

175

51491

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/8161 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

นร 1004.3/430 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

176

51493

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/8161 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

นร 1004.3/430 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

177

51579

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ใหม่ พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/9834 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555

นร 1004.3/430 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

178

51594

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอุตสาหกรรม

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/9834 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555

นร 1004.3/430 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/430 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

179

51595

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/9834 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555

นร 1004.3/430 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

180

51596

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/9834 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555

นร 1004.3/430 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

181

51598

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง)

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/9834 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555

นร 1004.3/430 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

182

51856

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/18403 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

นร 1004.3/445 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

183

52004

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/10846 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/483 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

184

52005

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/10846 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/483 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

185

52193

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/11694 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/574 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

186

52194

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/11694 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/574 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

187

52195

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/11694 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/574 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

188

52196

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/11694 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

นร 1004.3/574 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

189

52447

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/12401 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555

นร 1004.3/575 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

190

52448

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/12401 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555

นร 1004.3/575 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

191

52449

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/12401 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555

นร 1004.3/575 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

192

52543

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/12247 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555

นร 1004.3/536 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

193

52544

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์ประยุกต์

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/12247 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555

นร 1004.3/536 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

194

52545

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/12247 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555

นร 1004.3/536 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

195

52547

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/12247 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555

นร 1004.3/536 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

196

54251

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเป็นผู้ประกอบการ

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/14396 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555

นร 1004.3/659 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

197

54252

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/14396 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555

นร 1004.3/659 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

198

54253

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/14396 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555

นร 1004.3/659 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

199

54254

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/14396 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555

นร 1004.3/659 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

200

54303

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยว

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/586 ลงวันที่ 11 มกราคม 2556

นร 1004.3/719 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

201

54343

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/207 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556

นร 1004.3/501 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

202

54344

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/207 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556

นร 1004.3/501 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

203

54345

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีตะวันตก

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/207 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556

นร 1004.3/501 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

204

54383

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

ใหม่ พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/17439 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

นร 1004.3/253 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

205

54564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/19519 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2555

นร 1004.3/31 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

206

54565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบนิเทศศิลป์

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/19519 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2555

นร 1004.3/31 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

207

54566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นาฏยศิลป์

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/19519 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2555

นร 1004.3/31 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

208

54704

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

ใหม่ พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/991 ลงวันที่ 18 มกราคม 2556

นร 1004.3/731 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

209

54749

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

การสื่อสารมวลชน

ปรับปรุง พ.ศ. -

ศธ 0506(2)/991 ลงวันที่ 18 มกราคม 2556

นร 1004.3/731 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

210

55363

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/3970 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556

 นร 1004.3/142 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

211

55515

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/11586 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

นร 1004.3/18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

212

55550

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

การศึกษาปฐมวัย

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/8536 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556

นร 1004.3/21 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

213

55551

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/8536 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556

นร 1004.3/21 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

214

55552

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/8536 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556

นร 1004.3/21 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

215

55596

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

ภาษาอังกฤษ

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/7313 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

นร 1004.3/39 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

216

55597

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

สังคมศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/7313 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

นร 1004.3/39 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

217

55887

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาจิตวิทยา

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/6306 ลงวันที่ 23 เมษายน 2556

นร 1004.3/24 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

218

55888

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/6306 ลงวันที่ 23 เมษายน 2556

นร 1004.3/24 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

219

56308

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/16368 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555

นร 1004.3/241 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

220

56309

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/16368 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555

นร 1004.3/241 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

221

56320

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/16368 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555

นร 1004.3/241 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

222

56338

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ใหม่ พ.ศ. 2556

ศธ 0506(2)/15589 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556

นร 1004.3/241 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

223

56481

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/6066 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556

นร 1004.3/213 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

224

56526

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

คณิตศาสตร์

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/7541 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

นร 1004.3/219 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

225

56962

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

นาฏยศิลป์ศึกษา

ใหม่ พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/9488 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556

นร 1004.3/219 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

226

56975

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

การบริหารจัดการศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/9488 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556

นร 1004.3/219 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

227

57372

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/14738 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555

นร 1004.3/453 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

228

57373

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/14738 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555

นร 1004.3/453 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

229

57386

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/14738 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555

นร 1004.3/453 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

230

57387

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/14738 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555

นร 1004.3/453 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

231

57497

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/15200 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555

นร 1004.3/22 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

232

57498

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปกรรม

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/15200 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555

นร 1004.3/22 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

233

57518

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

ปรับปรุง พ.ศ. 2554

ศธ 0506(2)/15200 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555

นร 1004.3/22 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

234

57540

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เภสัชกรรมไทย

ใหม่ พ.ศ. 2556

ศธ 0506(2)/6885 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

นร 1004.3/550 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

235

57601

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

ดนตรีศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/6885 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

นร 1004.3/550 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

236

57602

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

ภาษาไทย

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/6885 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

นร 1004.3/550 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

237

57940

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ใหม่ พ.ศ. 2556

ศธ 0506(2)/1278 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

นร 1004.3/714 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

238

57942

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

ใหม่ พ.ศ. 2556

ศธ 0506(2)/1278 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

นร 1004.3/714 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

239

58411

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/369 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556

นร 1004.3/456 ลงวันที่ 2 กันยายน 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

240

58414

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/369 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556

นร 1004.3/456 ลงวันที่ 2 กันยายน 2557

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

241

58419

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/369 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556

นร 1004.3/456 ลงวันที่ 2 กันยายน 2557

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

242

58452

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/8740 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556

นร 1004.3/551 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

243

58720

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

ใหม่ พ.ศ. 2556

ศธ 0506(2)/9300 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2556

นร 1004.3/596 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

244

58827

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/11800 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556

นร 1004.3/737 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

245

58897

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ดนตรีตะวันตก

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/15443 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2555

นร 1004.3/577 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

246

59706

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

พลศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/4926 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

นร 1004.3/124 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

247

60262

คณะครุศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ปรับปรุง พ.ศ. 2556

ศธ 0506(2)/238 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558

นร 1004.3/68 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

248

60304

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

คอมพิวเตอร์ศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/9035 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556

นร 1004.3/80 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

249

60684

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

ปรับปรุง พ.ศ. 2555

ศธ 0506(2)/5574 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556

นร 1004.3/192 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

250

60735

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

ปรับปรุง พ.ศ. 2556

ศธ 0506(2)/3449 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

นร 1004.3/201 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

251

60820

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

การแพทย์แผนไทย

ปรับปรุง พ.ศ. 2556

ศธ 0506(2)/4135 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558

นร 1004.3/196 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558

นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

252

61824

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

ศิลปศึกษา

ปรับปรุง พ.ศ. 2558

ศธ 0506(2)/10826 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558

นร 1004.3/406 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558

นร 1004/ว 8 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

253

62063

คณะครุศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

การประถมศึกษา

ใหม่ พ.ศ. 2557

ศธ 0506(2)/12028 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

นร 1004.3/501 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

นร 1004/ว 8 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

254

63797

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาจีน

ใหม่ พ.ศ. 2558

ศธ 0506(5)/6136 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559

นร 1004.3/199 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

นร 1004/ว 8 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

255

63798

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น

ใหม่ พ.ศ. 2558

ศธ 0506(5)/6136 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559

นร 1004.3/199 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

นร 1004/ว 8 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

256

63799

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี

ใหม่ พ.ศ. 2558

ศธ 0506(5)/6136 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559

นร 1004.3/199 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

นร 1004/ว 8 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

257

64472

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจอิสลาม

ปรับปรุง พ.ศ. 2558

ศธ 0506(5)/9912 ลงวันที่ 6 กันยายน 2559

นร 1004.3/305 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559

นร 1004/ว 9 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561

258

65107

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

ใหม่ พ.ศ. 2559

ศธ 0506(5)/3633 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559

นร 1004.3/53 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

นร 1004/ว 9 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561

259

65192

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย

ปรับปรุง พ.ศ. 2559

ศธ 0506(5)/13139 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

นร 1004.3/398 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559

นร 1004/ว 9 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561

260

66916

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

ปรับปรุง พ.ศ. 2559

ศธ 0506(5)/9638 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560

นร 1004.3/366 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

261

66917

คณะวิทยาการจัดการ

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การสื่อสารมวลชน

ปรับปรุง พ.ศ. 2559

ศธ 0506(5)/9638 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560

นร 1004.3/366 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

นร 1004/ว 3 (เล่ม 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559