คำสั่งปฏิบัติงาน

คำสั่งปฏิบัติงาน

คำสั่งปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ

เลขที่คำสั่ง

เรื่อง

ลงวันที่

1

1058/2563

2 เม.ย. 2563

2

1059/2563

2 เม.ย. 2563

3

1060/2563

2 เม.ย. 2563

4

1157/2563

23 เม.ย. 2563

คำสั่งปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ

เลขที่คำสั่ง

เรื่อง

ลงวันที่

1

3460/2561

24 ต.ค. 2561

2

3480/2561

26 ต.ค. 2561

3

3804/2561

22 พ.ย. 2561

4

3850/2561

26 พ.ย. 2561

5

3894/2561

29 พ.ย. 2561

6

4146/2561

19 ธ.ค. 2561