ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหารสำนัก

อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์

ผู้อำนวยการ
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1745

ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์

รองผู้อำนวยการ
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1746

ผศ. ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี

รองผู้อำนวยการ
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1761

ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี

รองผู้อำนวยการ
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1748

อาจารย์ชุมพล อินทร์มณี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ --

ผศ.เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ --