บุคลากรประจำสำนัก

นางสาวอรุณี  คู่วิมล
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผศ. ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

นางรุ่งรัตน์ แพทย์วิชาธร
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน

นายอภิศิษฐ์ นุตะมาน
พนักงานธุรการปฏิบัติการ

นายวีระยุทธ กุลศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายนิพัฒน์ นรพัลลภ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายอกนิษฐ์ เจียรอนุกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางรัตนา สุวัชรชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอรุณวดี ดอกคำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางมรกต นรพัลลภ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

กลุ่มงานประมวลและวัดผล

อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

นางสาวภัทราภรณ์ พูลจินดาวงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวนภาพร ทับเอี่ยม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิการ์ กรงทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอารีวรรณ รวยดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีอรวรรณ หงษ์ประชา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กลุ่มงานเอกสารสำคัญและทะเบียนประวัติ

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

นางภัคสุภาส์ จิตโกศลวณิช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวพึ่งพิศ ศรีนา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกาญจน์หทัย วันใส
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวจานุการ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน

ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

นางสาววารุณี หนูสมจิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสมควร อยู่ปากพลี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวอภิวรรณ โชติวินิจฉัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายปรัชญา จิตตรีสินธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาววรรณภา ศิริภากรชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวศิริพัชรา นารี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายบุญคง โพธิ์กระสัง
ช่างปรับซ่อมบำรุงครุภัณฑ์