สายตรงผู้อำนวยการ

1นางจันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์(2)

สายตรงผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหาร, การบริการ, ร้องเรียน,
เสนอแนะผ่านผู้อำนวยการสำนักฯ โดยตรง