วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นศูนย์กลางสารสนเทศด้านวิชาการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองต่อผู้รับบริการ และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งไปสู่ SMART University

มุ่งเป็นศูนย์กลางสารสนเทศด้านวิชาการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองต่อผู้รับบริการ และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งไปสู่ SMART University

ปรัชญา

“บริหารตามหลักธรรมาภิบาล จิตบริการ สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี”

พันธกิจ

1. พัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างระบบธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริม ประสานงาน การบริหารและให้บริการทางวิชาการมุ่งสู่ Smart University ที่มีประสิทธิภาพ
3. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการสำหรับการรับสมัครนักศึกษา
4. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัยด้วยจิตบริการ

ค่านิยม

“พัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริหารและการให้บริการ

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม

วัฒนธรรมการทำงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบการพัฒนา ได้แก่

1. พัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างระบบธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริม ประสานงาน และให้บริการทางวิชาการ
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศสำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่
4. บริหารจัดการสารสนเทศทางวิชาการ
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมีจิตสำนึกด้านการบริการที่มีคุณภาพ