อบรม/สัมมนา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงแผนนโยบายของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานธุรการ งานสารบรรณของบุคลากร

Read More »