รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ภาคเรียน

ครั้งที่

วันที่อนุมัติจบ

วันรับเอกสารสำคัญ

1/2566

ครั้งที่ 1

15 กุมภาพันธ์ 2567

29 กุมภาพันธ์ 2567

1/2566

ครั้งที่ 2

21 มีนาคม 2567

4 เมษายน 2567

2/2566

ครั้งที่ 1

21 มีนาคม 2567

4 เมษายน 2567

1/2566

ครั้งที่ 3

25 เมษายน 2567

9 พฤษภาคม 2567

2/2566

ครั้งที่ 2

25 เมษายน 2567

9 พฤษภาคม 2567

1/2566

ครั้งที่ 4

23 พฤษภาคม 2567

6 มิถุนายน 2567

2/2566

ครั้งที่ 3

23 พฤษภาคม 2567

6 มิถุนายน 2567

1/2566

ครั้งที่ 5

20 มิถุนายน 2567

3 กรกฎาคม 2567

2/2566

ครั้งที่ 4

20 มิถุนายน 2567

3 กรกฎาคม 2567

1/2566

ครั้งที่ 6

18 กรกฎาคม 2567

1 สิงหาคม 2567

2/2566

ครั้งที่ 5

18 กรกฎาคม 2567

1 สิงหาคม 2567

ภาคเรียน

ครั้งที่

วันที่อนุมัติจบ

วันรับเอกสารสำคัญ

1/2565

ครั้งที่ 1

2 กุมภาพันธ์ 2566

16 กุมภาพันธ์ 2566

1/2565

ครั้งที่ 2

8 มีนาคม 2566

22 มีนาคม 2566

2/2565

ครั้งที่ 1

8 มีนาคม 2566

22 มีนาคม 2566

1/2565

ครั้งที่ 3

4 เมษายน 2566

27 เมษายน 2566

2/2565

ครั้งที่ 2

4 เมษายน 2566

27 เมษายน 2566

1/2565

ครั้งที่ 4

2 พฤษภาคม 2566

23 พฤษภาคม 2566

2/2565

ครั้งที่ 3

2 พฤษภาคม 2566

23 พฤษภาคม 2566

1/2565

ครั้งที่ 5

2 มิถุนายน 2566

16 มิถุนายน 2566

2/2565

ครั้งที่ 4

2 มิถุนายน 2566

16 มิถุนายน 2566

1/2565

ครั้งที่ 6

4 กรกฎาคม 2566

18 กรกฎาคม 2566

2/2565

ครั้งที่ 5

4 กรกฎาคม 2566

18 กรกฎาคม 2566

2/2565

ครั้งที่ 6

8 สิงหาคม 2566

22 สิงหาคม 2566

2/2565

ครั้งที่ 7

5 กันยายน 2566

19 กันยายน 2566

2/2565

ครั้งที่ 8

3 ตุลาคม 2566

17 ตุลาคม 2566

3/2565

ครั้งที่ 1

3 ตุลาคม 2566

17 ตุลาคม 2566

3/2565

ครั้งที่ 2

7 พฤศจิกายน 2566

21 พฤศจิกายน 2566

3/2565

ครั้งที่ 3

12 ธันวาคม 2566

26 ธันวาคม 2566

3/2565

ครั้งที่ 4

3 มกราคม 2567

17 มกราคม 2567

3/2565

ครั้งที่ 5

15 กุมภาพันธ์ 2567

29 กุมภาพันธ์ 2567

3/2565

ครั้งที่ 6

21 มีนาคม 2567

4 เมษายน 2567

>>> “กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรและวันฝึกซ้อม” <<<

ภาคเรียน

ครั้งที่

วันที่อนุมัติจบ

วันรับเอกสารสำคัญ

ฤดูร้อน/2564

ครั้งที่ 5

2 กุมภาพันธ์ 2566

16 กุมภาพันธ์ 2566

ฤดูร้อน/2564

ครั้งที่ 4

5 มกราคม 2566

19 มกราคม 2566

ฤดูร้อน/2564

ครั้งที่ 3

1 ธันวาคม 2565

15 ธันวาคม 2565

ฤดูร้อน/2564

ครั้งที่ 2

3 พฤศจิกายน 2565

17 พฤศจิกายน 2565

ฤดูร้อน/2564

ครั้งที่ 1

6 ตุลาคม 2565

20 ตุลาคม 2565

2/2564

ครั้งที่ 8

6 ตุลาคม 2565

20 ตุลาคม 2565

2/2564

ครั้งที่ 7

8 กันยายน 2565

22 กันยายน 2565

2/2564

ครั้งที่ 6

9 สิงหาคม 2565

23 สิงหาคม 2565

2/2564

ครั้งที่ 5

7 กรกฎาคม 2565

21 กรกฎาคม 2565

2/2564

ครั้งที่ 4

2 มิถุนายน 2565

16 มิถุนายน 2565

2/2564

ครั้งที่ 3

5 พฤษภาคม 2565

19 พฤษภาคม 2565

2/2564

ครั้งที่ 2

7 เมษายน 2565

21 เมษายน 2565

2/2564

ครั้งที่ 1

3 มีนาคม 2565

17 มีนาคม 2565

1/2564

ครั้งที่ 5

2 มิถุนายน 2565

16 มิถุนายน 2565

1/2564

ครั้งที่ 4

5 พฤษภาคม 2565

19 พฤษภาคม 2565

1/2564

ครั้งที่ 3


7 เมษายน 2565

21 เมษายน 2565

1/2564

ครั้งที่ 2

3 มีนาคม 2565

17 มีนาคม 2565

1/2564

ครั้งที่ 1

3 กุมภาพันธ์ 2565

17 กุมภาพันธ์ 2565

>>> “กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรและวันฝึกซ้อม” <<<

ภาคเรียน

ครั้งที่

วันที่อนุมัติจบ

วันรับเอกสารสำคัญ

ฤดูร้อน/2563

ครั้งที่ 5

3 กุมภาพันธ์ 2565

17 กุมภาพันธ์ 2565

ฤดูร้อน/2563

ครั้งที่ 4

6 มกราคม 2565

20 มกราคม 2565

ฤดูร้อน/2563

ครั้งที่ 3

2 ธันวาคม 2564

16 ธันวาคม 2564

ฤดูร้อน/2563

ครั้งที่ 2

4 พฤศจิกายน 2564

18 พฤศจิกายน 2564

ฤดูร้อน/2563

ครั้งที่ 1

7 ตุลาคม 2564

21 ตุลาคม 2564

2/2563

ครั้งที่ 7

7 ตุลาคม 2564

21 ตุลาคม 2564

2/2563

ครั้งที่ 6

2 กันยายน 2564

16 กันยายน 2564

2/2563

ครั้งที่ 5

5 สิงหาคม 2564

19 สิงหาคม 2564

2/2563

ครั้งที่ 4

8 กรกฎาคม 2564

22 กรกฎาคม 2564

2/2563

ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2564

24 มิถุนายน 2564

2/2563

ครั้งที่ 2

13 พฤษภาคม 2564

27 พฤษภาคม 2564

2/2563

ครั้งที่ 1

8 เมษายน 2564

22 เมษายน 2564

1/2563

ครั้งที่ 5

10 มิถุนายน 2564

24 มิถุนายน 2564

1/2563

ครั้งที่ 4

13 พฤษภาคม 2564

27 พฤษภาคม 2564

1/2563

ครั้งที่ 3

8 เมษายน 2564

22 เมษายน 2564

1/2563

ครั้งที่ 2

4 มีนาคม 2564

18 มีนาคม 2564

1/2563

ครั้งที่ 1

4 กุมภาพันธ์ 2564

18 กุมภาพันธ์ 2564