บุคลากรประจำสำนักงาน

หัวหน้าสำนักงาน

นายอกนิษฐ์ เจียรอนุกูล

งานหลักสูตรและประมวลผล
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1750

งานบริหารงานทั่วไป

นางรุ่งรัตน์ แพทย์วิชาธร

งานบริหารงานทั่วไป
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1710

นางรัตนา สุวัชรชัย

งานบริหารงานทั่วไป
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1710

นางสาวอรุณวดี ดอกคำ

งานบริหารงานทั่วไป
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1710

นางมรกต นรพัลลภ

งานบริหารงานทั่วไป
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1998

นางสาวกิรณา ถนอมสิทธิ์

งานบริหารงานทั่วไป [email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1753

นายนิพัฒน์ นรพัลลภ

งานบริหารงานทั่วไป
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1751

นายอภิศิษฐ์ นุตะมาน

งานบริหารงานทั่วไป
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1715

นายวีระยุทธ กุลศักดิ์

งานบริหารงานทั่วไป
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1715

นายบุญคง โพธิ์กระสัง

งานบริหารงานทั่วไป
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1715

งานหลักสูตรและประมวลผลการศึกษา

นางสาวอารีวรรณ รวยดี

งานหลักสูตรและประมวลผล
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1749

นายอกนิษฐ์ เจียรอนุกูล

งานหลักสูตรและประมวลผล
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1750

นางสาวนภาพร ทับเอี่ยม

งานหลักสูตรและประมวลผล
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1718

นางสาวกรรณิการ์ กรงทอง

งานหลักสูตรและประมวลผล
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1718

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
อรวรรณ หงษ์ประชา

งานหลักสูตรและประมวลผล
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1769

นางสาวกุลพัชร พูนศรี

งานหลักสูตรและประมวลผล
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1749

นางสาวนัสชนก รวยดี

งานหลักสูตรและประมวลผล
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1769

งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารทางการศึกษา

นางสาวกาญจน์หทัย วันใส

งานทะเบียนนักศึกษา
และเอกสารทางการศึกษา [email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1770

นางสาวศิริพัชรา นารี

งานทะเบียนนักศึกษา
และเอกสารทางการศึกษา
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1719

นางสาววรรณภา ศิริภากรชัย

งานทะเบียนนักศึกษา
และเอกสารทางการศึกษา
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1719

นางสาวธฤดี เริงเกษตรกิจ

งานทะเบียนนักศึกษา
และเอกสารทางการศึกษา
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1770

งานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาสารสนเทศทางทะเบียน

นายสมควร อยู่ปากพลี

งานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาสารสนเทศทางทะเบียน
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1752

นางสาววารุณี หนูสมจิตร

งานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาสารสนเทศทางทะเบียน
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1717

นายปรัชญา จิตตรีสินธุ์

งานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาสารสนเทศทางทะเบียน
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1755

นางสาวอภิวรรณ โชติวินิจฉัย

งานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาสารสนเทศทางทะเบียน
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1755

นายพิสิษฐ์ แก้วสอดสี

งานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาสารสนเทศทางทะเบียน
[email protected]
0-2473-7000 ต่อ 1717