คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ

ตำแหน่ง

อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี

รองประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี

กรรมการ

นายอกนิษฐ์ เจียรอนุกูล

เลขานุการ

คณะกรรมการประจำสำนักฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
  1. วางนโยบายและกำหนดแนวทางของหน่วยงานโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
  2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
  3. วางระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน และการดำเนินงานของหน่วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือตามความจำเป็น
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อดำเนินการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
  5. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อำนวยการ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบัน หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย